OpinionPoll - Ερωτηματολόγια
all rights reserved | developed by Jetnet ©

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

1. ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Η παρούσα πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων αφορά την Εταιρεία OPINION POLL, που εδρεύει στην οδό Ισμήνης 10, 17237, Δάφνη Η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΣΕΔΕΑ) και εφαρμόζει τους οικείους κώδικες δεοντολογίας. Η εταιρεία, ως μέλος του ΣΕΔΕΑ, εφαρμόζει επίσης τον Κανονισμό Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ).

2. ΤΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Το παρόν περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η προαναφερόμενη εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα όσων συμμετέχουν σε έρευνες αγοράς και κοινωνικές έρευνες που διενεργεί για λογαριασμό πελατών της.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που ακολουθεί:

Με την έννοια προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποίησιμο φυσικό πρόσωπο.

Τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, το φύλο, η ηλικία, ο τόπος κατοικίας, το τηλέφωνο, οι καταναλωτικές και άλλες συνήθειες ή οι απόψεις για ορισμένα ζητήματα που αφορούν σε ορισμένο πρόσωπο.

Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων πράξεις όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η αποθήκευση, η χρήση και η διαβίβαση των δεδομένων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας αγοράς και κοινωνικής έρευνας.

3.1. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την δική σας συναίνεση και συμμετοχή στις έρευνες αγοράς που διενεργούμε για λογαριασμό πελατών μας. Η επικοινωνία μας μαζί σας γίνεται μέσω του email που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας σε αμειβόμενες έρευνες και τηλεφωνικά αν παραστεί κάποια ανάγκη.

3.2. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η εταιρεία μας συλλέγει, κατά την εγγραφή σας στις αμειβόμενες έρευνες: Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, Δήμο και ΤΚ κατοικίας, έτος γέννησης, φύλλο, και προαιρετικά αν συμπληρωθεί από εσάς Διεύθυνση κατοικίας και επάγγελμα

3.3. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε σχέση με το υπό έρευνα ζήτημα και τα οποία αφορούν στο σύνολο του πληθυσμού που αφορά η έρευνα. Στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά είναι αποδεκτά για τη συμμετοχή σας στην έρευνα σας αποστέλλουμε email και το link της έρευνας καθώς και την προβλεπόμενη αμοιβή σας – αν συμμετάσχετε και ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

3.4. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Όταν τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ταυτοποιήσιμα, η εταιρεία διαχωρίζει τα στοιχεία ταυτότητας (όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση) από το ερωτηματολόγιο της έρευνας αμέσως μετά την συλλογή των δεδομένων και τα τηρεί στην μορφή αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο για λόγους ελέγχου της ποιότητας και αυθεντικότητας των δεδομένων και της αξιοπιστίας της έρευνας. Ειδικότερα η εταιρεία ως μέλος του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ – www.sedea.gr ) υπόκειται στον Ποιοτικό Έλεγχο Συλλογής Στοιχείων (ΠΕΣΣ – www.sedea.gr/greece/wp-content/uploads/2018/10/Κανονισμός-ΠΕΣΣ_Αναθεώρηση-03-10-2018.pdf ) σύμφωνα με τον οποίο οφείλει να ελέγχει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, δειγματοληπτικά, τουλάχιστον 15% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Οφείλει, επίσης, να θέτει τα στοιχεία της έρευνας στη διάθεση των Ελεγκτών ΠΕΣΣ προκειμένου να διενεργήσουν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στην εταιρεία με στόχο την πιστοποίησή της. Τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε κάθε περίπτωση τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και την καταστροφή των δεδομένων δεν είναι δυνατή η άσκηση των κάτωθι αναφερομένων δικαιωμάτων σας.

4. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους, σε καμία περίπτωση.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική ασφαλείας μας είναι ανάλογη με τους κινδύνους που συνεπάγεται το είδος της επεξεργασίας που κατά περίπτωση διενεργούμε αλλά και των πληροφοριών που συλλέγουμε.

5.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι υπάλληλοι της εταιρείας και οι συνεργάτες της δεσμεύονται συμβατικά στην τήρηση των κανόνων εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των οποίων λαμβάνουν γνώση. Οι συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην συλλογή και διαχείριση δεδομένων ενημερώνονται και υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας, ειδικά σε θέματα σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πριν αναλάβουν να εκτελέσουν οποιοδήποτε έργο.

5.2 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις ποσοτικές έρευνες τα προσωπικά δεδομένα διαχωρίζονται αμέσως μετά τη συλλογή τους σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί και καταστρέφονται μόλις ολοκληρωθούν οι ποιοτικοί έλεγχοι και σε κάθε περίπτωση εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της έρευνας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για όσο χρόνο τηρούμε τα δεδομένα σας σε ταυτοποιήσιμη μορφή έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Η ανάκληση θα έχει ισχύ από την υποβολή της και μετά.
  • Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων σας. Η διόρθωση θα αφορά κάθε επεξεργασία που τυχόν θα λάβει χώρα μετά την γνωστοποίησή της στην εταιρεία.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας. Η διαγραφή θα γίνεται το αργότερο εντός 30 ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος εφόσον δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

Με την έννοια αυτή εννοούμε την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανάλυση πτυχών της προσωπικότητας ενός προσώπου, ιδίως σε σχέση με τις προσωπικές προτιμήσεις του, την εργασία του, την συμπεριφορά του. Η εταιρεία Opinion Poll δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ των ατόμων που έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν σε αμειβόμενες έρευνες.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να αλλάξει και θα μπορείτε να ενημερώστε μέσω του δικτυακού τόπου www.opinionpoll.gr

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να αποστείλετε email στο info@opinionpoll.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
© developed by Jetnet